Threnody

ThrenodyThrenody 2005
clarinet, violin, viola, celeste (7’)

 

BMIC link